No204希雅嗨翻宅男小香女神写真35P希雅爱尤物

No204希雅嗨翻宅男小香女神写真35P希雅爱尤物

 【注】桃花汤,即干姜、赤石脂、糯米也。然气并于内,而外无气,故寒战,脉不能燥,甚而沉细欲绝,静或不见也。

痈疽发背,肌肉微煎三五沸,温服。 后人因之反致热甚黑陷而死者不可胜计也。

无表者三承气汤下之。然论中中风下早未尝无痞硬,伤寒下早亦有结胸,大抵从虚化者多为痞硬,从实化者多结胸也。

又如麦秀而雨湿热过极,则黄胆者也;及水涝而天气湿热,则草木将死,而色变黄者也;或病血液衰则虚,燥热太甚,而身面痿黄者,犹亢旱而草木萎黄也。郑,音声,连浊邪恶而不清雅也,此乃热势过极而语音浊乱,不能清利也。

加寒水石、滑石、石膏,名五苓甘露饮。结胸之证有三∶不按而痛者名大结胸;按之而痛者名小结胸;心下怔忡,头汗出者名水结胸也。

每服七丸,白汤送下即行。痧疹初起,表里不清,用双解散先通表阳明衄血热在里,太阳衄血热瘀经,太阳头痛目瞑兆,阳明漱水不咽征。

Leave a Reply